Warunki użytkowania

PRZEDMIOT I AKCEPTACJA
Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) regulują korzystanie (w tym dostęp do) z witryny internetowej cs-polska.com obsługiwanej przez CSP Customer Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Plac Brama Portowa 1, kod pocztowy 70-225, Szczecin (zwanej dalej „CSP”, „My” lub „Nas”), w tym treści udostępniane za pośrednictwem tej witryny internetowej („Witryna Internetowa”).
Każda osoba, która uzyskuje dostęp do Witryny Internetowej („użytkownik”) akceptuje niniejszym Warunki użytkowania obowiązujące podczas wizyty użytkownika w Witrynie Internetowej i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Niniejsze Warunki użytkowania mogą ulegać zmianie, a korzystanie przez użytkownika z Witryny Internetowej podlega aktualnym Warunkom użytkowania z dnia, w którym użytkownik korzysta z Witryny Internetowej. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania, aby upewnić się, że wyraża na nie zgodę. Jeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody, powinien powstrzymać się od korzystania z Witryny Internetowej.
Treść udostępniana za pośrednictwem Witryny Internetowej („Treść”) może podlegać specjalnym warunkom („Warunki specjalne”), które użytkownik akceptuje za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do takiej Treści. W przypadku konfliktu lub niespójności między niniejszymi Warunkami użytkowania a Warunkami specjalnymi, Warunki specjalne mają znaczenie nadrzędne nad Warunkami użytkowania. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny Internetowej i jej Treści, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie Warunki specjalne mające zastosowanie do tej Treści.
Witryna Internetowa nie stanowi ani nie może stanowić źródła porad ani środków do ustanowienia jakichkolwiek relacji biznesowych między użytkownikiem a nami.
Dostęp do Witryny Internetowej ma charakter tymczasowy, i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Treści, którą udostępniamy w Witrynie Internetowej bez powiadomienia. Możemy czasowo ograniczyć dostęp do całej Witryny Internetowej lub niektórych jej części.
Nie jesteśmy zobowiązani do udostępniania Witryny Internetowej i nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Witryna Internetowa nie będzie dostępna, całkowicie lub częściowo, w dowolnym momencie lub przez dowolny okres czasu.

KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ
Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz dobrowolnie i wyraźnie akceptuje fakt, że korzystanie z Witryny Internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny Internetowej. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Witryny Internetowej za pośrednictwem połączenia internetowego użytkownika, były świadome niniejszych Warunków użytkowania i wszelkich obowiązujących Warunków specjalnych oraz przestrzegały niniejsze warunki.
Korzystając z Witryny Internetowej, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać żadnych czynności, które mogą zaszkodzić naszemu wizerunkowi, naszym interesom lub prawom, lub wizerunkowi, interesom lub prawom któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych („Spółek Grupy Adecco”) lub które mogą uszkodzić Witrynę Internetową, pozbawić ją użyteczności lub ją przeciążyć, lub które mogą w jakikolwiek sposób utrudnić normalne korzystanie z Witryny Internetowej przez innych odwiedzających.
Wdrażamy rozsądnie zaprojektowane i uzasadnione środki bezpieczeństwa, które są odpowiednie do wykrycia obecności wirusów. Niemniej jednak użytkownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że istniejące środki bezpieczeństwa dotyczące systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie wiarygodne, i dlatego nie możemy zagwarantować braku wirusów ani jakichkolwiek innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (sprzęcie i oprogramowaniu) użytkownika lub danych i plikach zawartych w systemach użytkownika.

TREŚĆ
Nie mamy obowiązku sprawdzania dokładności Treści i nie gwarantujemy użyteczności, dokładności, kompletności, istotności ani aktualności Treści. Niniejszym wyraźnie wykluczamy wszelką odpowiedzialność za błędy lub pominięcia w odniesieniu do Treści oraz Witryny Internetowej, z wyjątkiem przypadków, w których taka odpowiedzialność wynika z oszustwa, podania przez nas fałszywych informacji lub w wyniku naszego zaniedbania.
Firma CSP oraz Spółki Grupy Adecco wyraźnie wyłączają wszelką odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez użytkownika na podstawie Treści.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Informacje podane w Witrynie Internetowej nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych firmy Adecco, obrotu tymi papierami lub jakichkolwiek transakcji na tych papierach wartościowych. Inwestorzy nie mogą polegać na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Cała Treść Witryny Internetowej należy do nas lub jest przedmiotem udzielonej nam licencji. Wszystko, co użytkownik widzi lub czyta w Witrynie Internetowej (w tym obrazy, zdjęcia, ilustracje, teksty, klipy wideo i inne materiały), jest chronione na całym świecie prawem autorskim, prawem do wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik musi przez cały czas przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej do Witryny Internetowej i jej Treści, niezależnie od tego, czy należą one do nas, którejkolwiek ze Spółek Grupy Adecco czy też do osoby trzeciej. Użytkownik nie może uzyskiwać ani próbować uzyskać żadnej Treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które zostały udostępnione przez Witrynę Internetową.
W żadnym wypadku niniejsze Warunki użytkowania lub użytkowanie Witryny Internetowej przez użytkownika nie przyznają użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Witryny Internetowej lub Treści innych niż te określone w niniejszym dokumencie lub w Warunkach specjalnych. W związku z tym wyraźnie zabronione jest powielanie, przekształcanie, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie, wydzielanie fragmentu, ponowne wykorzystywanie, ponowne wysyłanie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanie, jakiejkolwiek części Witryny Internetowej lub Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub w odpowiednich Warunkach specjalnych, lub gdy zezwala na to prawo właściwe lub w przypadku wyraźnego upoważnienia udzielonego przez posiadacza odpowiednich praw.

LINKI
W Witrynie Internetowej mogą znajdować się linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie niepowiązane z nami. Umieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron internetowych osób trzecich nie świadczy o zatwierdzeniu przez nas tych stron internetowych, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek witrynę osób trzecich połączoną z tą Witryną Internetową. Nie sprawdziliśmy wszystkich stron internetowych połączonych z Witryną Internetową i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, poprawność i rzetelność jakichkolwiek stron zewnętrznych lub innych witryn powiązanych z Witryną Internetową. Korzystanie z linków do jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn osób trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

DANE OSOBOWE
Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika podlega naszej Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków użytkowania i dostępna jest tutaj: Polityka Prywatności

BRAK GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że Witryna Internetowa lub Treść są dokładne, kompletne, wolne od błędów lub rzetelne, ani też że korzystanie z Witryny Internetowej lub Treści nie będzie naruszać praw osób trzecich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że funkcjonalne aspekty Witryny Internetowej lub Treści będą wolne od błędów, lub że serwery, które je udostępniają, nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych składników. Korzystanie z Witryny Internetowe lub Treści odbywa się na własne ryzyko, a wszystkie treści Witryny Internetowej są dostarczane użytkownikowi W STANIE „TAK JAK JEST” W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z użytkowania Witryny Internetowej lub Treści lub w związku z ich użytkowaniem, w tym za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe. Na przykład nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę możliwości korzystania z Witryny Internetowej, przerwę w działalności, utracone zyski lub utracone dane, niezależnie od formy działania.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszystkie kwestie dotyczące tej Witryny Internetowej i jej Treści podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce.

ZMIANY
Niniejsze Warunki użytkowania mogą się okresowo zmieniać a korzystanie z tej Witryny Internetowej podlega warunkom obowiązującym w czasie dostępu do Witryny Internetowej i jej Treści. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania, aby upewnić się, że jest z nimi zaznajomiony.

KONTAKT
Pytania, uwagi oraz prośby dotyczące niniejszych Warunków użytkowania są mile widziane i prosimy je kierować do CSP Customer Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Plac Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin, adres mailowy: info@cs-polska.com